แบบฟอร์มประเมิลการปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยี

สายวิชาการ 

Download Word Download PDF
1.แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ _สายวิชาการ 1.แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ _สายวิชาการ
2.แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ _สายวิชาการที่เน้นการสอน 2.แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ _สายวิชาการที่เน้นการสอน
3.แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ _สายวิชาการที่เน้นวิจัย 3.แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ _สายวิชาการที่เน้นวิจัย
4.เกณฑ์การคิดภาระงานสำหรับบุคลากรประเภทวิชาการ 4.เกณฑ์การคิดภาระงานสำหรับบุคลากรประเภทวิชากา

 

สายสนับสนุน (ข้าราชการ พนักงานราชการ และ ลูกจ้างประจำ)

ประกาศสำคัญทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  1. ประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (องค์ประกอบที่ 1) ของบุคลากรสายวิชาการ
  2. ประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอกำหนดเป็นอาจารย์ที่มีภาระงานเน้นการวิจัย
  3. ประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอกำหนดเป็นอาจารย์ที่มีภาระงานเน้นการสอน