แบบฟอร์มประเมิลการปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยี

สายวิชาการ

  1. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ _สายวิชาการ
  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ _สายวิชาการที่เน้นการสอน
  3. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ _สายวิชาการที่เน้นวิจัย

สายสนับสนุน (ข้าราชการ พนักงานราชการ และ ลูกจ้างประจำ)

ประกาศสำคัญทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  1. ประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (องค์ประกอบที่ 1) ของบุคลากรสายวิชาการ
  2. ประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอกำหนดเป็นอาจารย์ที่มีภาระงานเน้นการวิจัย
  3. ประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอกำหนดเป็นอาจารย์ที่มีภาระงานเน้นการสอน