ฝ่ายวิชาการ

หลักสูตรการศึกษาคณะเทคโนโลยี

เกี่ยวกับนักศึกษา

 1. ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา
 2. ใบสมัครสหกิจศึกษา (ไทย)
 3. การใช้ระบบรหัสวิชา
 4. New Graduate Student Orientation [Academic Year 2017]

ประกาศสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตร

 1. ปฏิทินการศึกษาประจำปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. ปฏิทินการดำเนินงาน หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) ปีการศึกษา 2559
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
 4. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยขอนแก่น เกณฑ์ภาษาอังกฤษ ป.โท
 5. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยขอนแก่น เกณฑ์ภาษาอังกฤษ ป.เอก
 6. แบบฟอร์มการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 7. การเผยแพร่หลักสูจรที่มีคุณภาพและมาตฐานในฐานข้อมูล TQR สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 8. เกณฑ์มาตรฐานการจัดการหลักสูตร พ.ศ.2558

ประกาศสำคัญเกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1343-2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1874-2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 5. ประกาศ มข.235-2560 ลว.14 ก.พ.60 แนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการกำหนดวันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
 7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
 8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
Copyright © 2019. All rights reserved.