ketoconazole cream รีวิว amlodipine ใน ckd shokugeki no soma 1 th ไร้ขอบเขต dexamethasone รักษา pcp ยา zyrtec oral solution
Menu

ขั้นตอนการจองห้องเรียน ห้องบรรยาย และห้องประชุม

1.สำหรับอาจารย์ และ บุคลากรคณะ (ไม่ต้องใช้แบบฟอร์ม)

11-1 9874-1 icon-%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87

 

 

 

 2.สำหรับนักศึกษา และ บุคคลภายนอก ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง (ใช้แบบฟอร์ม)

%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87 

ห้องสัมมนา 2,3,4 และห้องเฟื่องฟ้า ขอสงวนไว้ใช้สำหรับ การประชุม/ สัมมนา เป็นหลัก

กรุณาแจ้งขอใช้ห้องล่วงหน้าก่อน วัน

สามารถขอยกเลิกการจองห้องได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  

คุณศุภชัย       50093
คุณประทีป   44641
คุณอ่อนศรี และคุณอาทิตย์ 44610