clindamycin gel ราคา ivermectin หรือ milbemycin risperdal quicklet คือยาอะไร ยา metronidazole 200 mg คือ ยา trihexyphenidyl 5 mg คือ
Menu

เทคโนโลยีการอาหาร

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

          มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปการจัดการ ระบบการผลิต และการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ให้มีคุณค่าเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

Untit666d-1

  • ปรัชญาและความสำคัญ

       มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทักษะด้านทฤษฎีและปฏิบัติให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต  และปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่บัณฑิตในหลักสูตรความสำคัญของหลักสูตร คือ อุตสาหกรรมอาหารมีความสำคัญในการรองรับผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ เป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศ และกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรกรและภาคแรงงาน ทั้งนี้การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพ มีความหลากหลาย ยืดอายุการเก็บรักษา และสามารถต้องตอบสนองความต้องการผู้บริโภคภายในและภายนอกประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของนักเทคโนโลยีการอาหาร  โครงสร้างหลักสูตรนี้จึงได้คำนึงถึงเนื้อหาความรู้ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานในสาขาต่างๆและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน  มีความรู้ด้านการแปรรูปอาหาร การจัดการและการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการแปรรูปวัตถุดิบการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร  การบรรจุหีบห่อ  การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค  

  • วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

  1. มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์อย่างเหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารได้อย่างถูกต้อง และเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
  2. มีมนุษยสัมพันธ์ มีความเป็นผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี มีทักษะในด้านการทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
  3. มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในการทำงานการอาชีพอย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการจัดการสมัยใหม่
  4. มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต ประกอบอาชีพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรอาหาร

 

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 โปรแกรม ดังนี้

  • โปรแกรมเทคโนโลยีการอาหาร
  • โปรแกรมวิศวกรรมอาหาร

 

005

 

ลักษณะงานหลังสำเร็จการศึกษา

      หน่วยงานของรัฐและวิสาหกิจ

              ตำแหน่งอาจารย์  นักวิจัย นักวิชาการ หรือ นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงาน ต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฎ สำนักงานอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมปศุสัตว์ กรมประมง เป็นต้น

       หน่วยงานเอกชน

              ในโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารประเภทต่าง ๆ รวมทั้งบริษัท ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัทจำหน่าย ส่วนผสมสารเคมี ภาชนะบรรจุ อุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อการผลิต หรือตรวจวิเคราะห์อาหาร โดยทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การควบคุมกระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและบริการด้านเทคนิค ที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบในอุตสาหกรรมอาหาร

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ตึก TE 06 ชั้น 3  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเลขโทรศัพท์ สายตรง และภายใน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

ความเชี่ยวชาญอาจารย์

 อาจารย์ และ บุคลากร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

 เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร