hydroxyzine fc คือยาอะไร accupril 10 mg ราคา shokugeki no soma 60 อ่าน xanidine ranitidine 150 mg คือ zovirax ophthalmic ointment ราคา
Menu

เทคโนโลยีการผลิต

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

            มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานทางวิยาศาสตร์และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับระบบการดำเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิตอันประกอบด้วยกระบวนการผลิต การจัดการการตลาด ระบบประเมินคุณภาพและการออกแบบการควบคุม

2

 

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์

  •  ปรัชญา

           มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในด้านกระบวนการผลิต การออกแบบ การวางแผนและควบคุม และเทคโนโลยีการจัดการ อุตสาหกรรมเพื่อรองรับความเจริญเติบโตและแก้ปัญหาภาคการผลิตของอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้รวมทั้งการฝึกปฏิบัติด้านการวิจัยและการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิต เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความพร้อมในการทำงาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชา พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนี้หลักสูตรนี้ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อบูรณาการและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต รวมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาการวิจัยทั้งในด้านสาขาวิชาและด้านการศึกษา

  • วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

  1.  มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
  2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะและริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการความรู้ในการแก้ปัญหาการทำงานจริงได้อย่างเหมาะสม
  3. มีทักษะความสามารถด้านการวิเคราะห์วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้
  4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อสังคม การทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต
  5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติงานได้
  6. มีความเป็นผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

 

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

  • จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต
  • โครงสร้างหลักสูตร

00121

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

            ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ สามารถประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ในหน่วยงานการควบคุมผลิต วางแผนการผลิต การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบการผลิต การจัดการความปลอดภัย และการควบคุมคุณภาพ เป็นผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมได้ด้วยตนเอง เป็นนักวิชาการหรือนักวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยต่างๆ  และเป็นนักบริหารในกิจการอุตสาหกรรมทั้งในส่วนราชการและเอกชน

 

 ติดต่อสอบถาม  ตึก TE06  ชั้น 6 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต

ความเชี่ยวชาญอาจารย์

  อาจารย์ และ บุคลากร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

 เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต