ยา zyrtec oral solution cefdinir 100 mg คือ amoxicillin กับ roxithromycin shokugeki no soma แปลไทยตอนที่ 25 berlin miracid omeprazole คือ
Menu

แบบฟอร์มคลังและพัสดุ

1.ใบเสนอราคา

2.ใบขอซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีตกลงราคา

3.ใบขอซื้อวัสดุโดยวิธีตกลงราคา

4.ใบขอจ้างซ่อมทรัพย์สิน โดยวิธีตกลงราคา

5.หนังสือมอบอำนาจ

6.ใบขอขอซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีประกวดราคา

7.ใบตรวจรับ

8.หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้

9.ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

10.แบบแจ้งความประสงค์เพื่อจัดซื้อพัสดุ/จัดจ้างซ่อมแซม/ปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง

11.สัญญาการยืมเงิน(กรณียืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย)

12.สัญญาการยืมเงิน (กรณียืมเงินหมุนเวียนคณะฯ/หน่วยงาน)

13.ใบขอซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีพิเศษ

14.สัญญาการยืมเงิน

15.ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

16.ใบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างซ่อมทรัพย์สิน/ค่าจ้างเหมา

17.ใบขออนุมัติเบิกจ่ายค่่าพัสดุ

18.แผนการยืมเงิน (เอกสารแนบสัญญาเงินยืม)

19.ใบขอจ้างเหมา

20.ใบเบิกครุภัณฑ์

21.สัญญาการยืมเงิน (กรณีเพื่อหมุนเวียนภายในคณะฯ/หน่วยงาน)

22.แผนบำรุงรักษาครุภัณฑ์-57