ยา gabapentin sandoz 300 mg vkorc1 warfarin คือ ivermectin 4000 ไมโครกรัม จักรเย็บผ้าelvira renova touch benzac ห้ามทาพร้อม retin-a
Menu

วันแนะนำโครงการสหกิจศึกษา   คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา  2560

               เมื่อพฤหัสบดีที่  5 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดกิจกรรมวันแนะนำโครงการสหกิจศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560  ขึ้น  ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร TE 06  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และข้อกำหนดในการไปปฏิบัติสหกิจศึกษา สามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการตัดสินใจเลือกแผนการศึกษาได้    

                 ฝ่ายวิชาการ ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ  ถนนแก้ว  กล่าวเปิดกิจกรรมและให้ข้อคิดแก่นักศึกษา  ในกิจกรรมดังกล่าว มีการบรรยาย โดย วิทยากรจากคณะเทคโนโลยี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา  เชาว์เรืองฤทธิ์  ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา และกระบวนการสหกิจศึกษา    หลังจากนั้นเป็นการแนะนำ  และเล่าประสบการณ์ จากรุ่นพี่สหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  และนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 จากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  154  คน เข้าร่วมกิจกรรม

 

วีดีโอแนะนำคณะ

Facebook