finasteride ของ siam ventolin respirator solution คือ doxycycline กับ amoxil madonna levonorgestrel คือ brevoxyl กับ benzac อันไหนดี
Menu

ชมรมศิษย์เก่าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร จัดกิจกรรมสัมพันธ์ FTKKU Get Together 2017

ชมรมศิษย์เก่าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร จัดกิจกรรมสัมพันธ์ FTKKU Get Together 2017

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 11.00-16.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ ชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าเทคโนโลยีอาหาร มข. ครั้งที่ 5 ภายใต้ธีมงาน FTKKU Get Together 2017 วัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร ทั้งปัจจุบันและท่านที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว และศิษย์เก่า รวมถึงนักศึกษาปัจจุบันได้พบปะและพูดคุยสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งการเรียน การทำงานระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องให้กระชับชิดกันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ชมรมฯ ยังได้ถือโอกาสอันดีนี้จัดกิจกรรมดีๆ อีกหนึ่งกิจกรรม คือ กิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ มีอาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการเข้าร่วมมากมาย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณา งามศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นันทชัย ศาสตราจารย์ ดร.สิงหานาท พวงจันทน์แดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ เนติวรานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร วรพุทธพร นายทองมา บุญทองมี นางราตรี บุญทองมี นายวิเชียร เต็งกิตติไพศาล และยิ่งไปกว่านั้น ชมรมศิษย์เก่าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบเงินจากศิษย์เก่าผู้มีความประสงค์ต้องการสนับสนุนให้เป็นกองทุนบูรณะอาคารปฏิบัติการการแปรรูปอาหาร เพื่อการศึกษา สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการทาสีภายในและภายนอกอาคาร และอื่นๆ ตามที่ภาควิชาฯ เห็นสมควร เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ซึ่งส่งมอบเงินกองทุนดังกล่าวให้ภาควิชาฯ โดยมี อ.ดร.จินตนา ศรีผุย หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็นตัวแทนรับมอบ รายนามศิษย์เก่าจำนวน 6 ท่านได้แก่

1)       นางขนิษฐา ลีละนันทชาติ                       ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2            100,000 บาท

2)       นางพิชญา (บุญประสม) พูนลาภ            ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2            100,000 บาท

3)       นางอมรรัตน์ ใจดี                                     ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3            100,000 บาท

4)       นายอนุชา รัตนภิภพ                                ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5            100,000 บาท

5)       นายสุรศักดิ์ เกียรติอนุวัต                         ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5            100,000 บาท

6)       นายสุนทร ปทุมมาศ                                ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12           100,000 บาท

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทุกท่านที่ร่วมกันจัดงานนี้และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

รูปภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/TechnologyKKU

วีดีโอแนะนำคณะ

Facebook