renova residence ราคา omnicef 100 mg คือ disulfiram like reaction อาการ benzac 2.5 ราคา ซื้อที่ไหน การรักษา pcp prednisolone
Menu

อาจารย์คณะเทคโนฯ นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในงานประชุมวิชาการที่ประเทศรัสเซีย

อาจารย์คณะเทคโนฯ นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในงานประชุมวิชาการที่ประเทศรัสเซีย

เมื่อวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา พรหมโคตร์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2017 The 2nd International Conference on Smart Materials Technologies (ICSMT 2017) ณ กรุงเซนปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง “Morphological Arrangement of Two-Dimensional Aggregated Colloid

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

วีดีโอแนะนำคณะ

Facebook